Foreldresamarbeid og møtevirksomhet

parallax background

Foreldresamarbeid og møtevirksomhet i barnehagen

parallax background


Møtevirksomhet i barnehagen


 

Ukesmøter

Her evaluerer vi uken som har gått og planlegger den neste.

Månedsmøter

Personalet har ett møte på kveldstid i måneden. Da evaluerer vi og planlegger den kommende måneden. Vi bruker også møtene til faglig diskusjon, utveksling av informasjon og kvalitetsutvikling.

Foreldremøter

To faste møter, ett om våren og ett om høsten. Ellers kan styret kalle inn til ekstra møter ved behov.

Foreldresamtaler

En foreldersamtale i året (avholdes i februar/mars). Ellers ved foreldres ønske, eller ved behov.

Styremøter

Barnehagens styre kaller inn til styremøter ved behov. Barnehagens styre består av en styreleder og minst tre og høyst fem andre medlemmer. De ansatte velger en av representantene, de øvrige velges av årsmøtet. Daglig leder er fast sekretær for styret. Styret blir valgt av foreldrene på årsmøtet.

Møter i samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget har jevnlige møter ved behov.

Årsmøte

Årsmøtet er foretakets øverste organ. Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av april måned hvert år. Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst ti prosent av medlemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.


hvithvit
Logg inn